The desirable business address in South West Wales

Telerau defnyddio

Perchnogaeth y Wefan Cytuno ar y Telerau Defnydd

Mae’r Telerau ac Amodau Defnyddio hyn (y “Telerau Defnyddio”) yn berthnasol i’r Wefan hon.

Mae’r Wefan hon yn eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin. Trwy ddefnyddio’r Wefan, rydych yn cytuno i’r telerau defnydd hyn; os nad ydych yn cytuno, peidiwch â defnyddio’r Wefan. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cadw’r hawl, gan benderfynu ar ei ben ei hun, i newid, addasu, tynnu neu ychwanegu at rannau o’r Telerau Defnydd hyn ar unrhyw adeg. Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio’r Telerau Defnydd hyn am newidiadau o bryd i’w gilydd. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio’r Wefan ar ôl i newidiadau gael eu cyhoeddi, bydd hyn yn golygu y byddwch yn derbyn y newidiadau a chytuno â hwy. Cyn belled â’ch bod yn cydymffurfio â’r Telerau Defnydd hyn, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn caniatáu i chi gael mynediad i’r Wefan a’i defnyddio ar sail hawl personol a chyfyngedig na ellir ei drosglwyddo.

 

Cynnwys:

Mae’r holl destun, rhyngwyneb defnyddiwr, rhyngwyneb gweledol, ffotograffau, nodau masnach, logos, celfwaith, côd cyfrifiadurol (“Cynnwys” yn ei gyfanrwydd), gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i ddyluniad, strwythur, detholiad, cyd-drefniad, mynegiant, ymddangosiad a chymeriad, a threfniad cynnwys o’r fath sydd ar y Wefan, yn eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin ac fe’u diogelir gan gyfreithiau hawlfraint, patent a nodau masnach, yn ogystal â hawliau eiddo deallusol eraill a chyfreithiau masnachu annheg.

Heblaw am yr hyn y soniwyd amdano yn y Telerau Defnydd hyn, ni ellir copïo, ailgynhyrchu, ailgyhoeddu, lanlwytho, postio, arddangos yn gyhoeddus, amgodio, cyfieithu, trosglwyddo neu ddosbarthu’r Wefan a’i chynnwys mewn unrhyw ffordd (gan gynnwys “mirroring”) i unrhyw gyfrifiadur, gweinydd, gwefan neu unrhyw gyfrwng cyhoeddi/dosbarthu arall neu ar gyfer unrhyw fenter fasnachol, heb gael caniatâd ysgrifenedig blaenorol Cyngor Sir Caerfyrddin.

 

Eich Defnydd o’r Wefan:

Ni allwch ddefnyddio “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” neu unrhyw ddyfais, rhaglen neu algorithm/methodoleg awtomatig, neu unrhyw broses debyg â llaw, er mwyn cael mynediad at unrhyw ran o’r Wefan na’i chynnwys er mwyn ei chaffael, ei chopio na’i monitro. Ni allwch, mewn unrhyw ffordd, ailgynhyrchu neu dwyllo’r strwythur llywio na chyflwyniad y Wefan neu’r cynnwys, er mwyn caffael neu geisio caffael unrhyw ddeunyddiau, dogfennau neu wybodaeth gan ddefnyddio unrhyw ddull nad yw ar gael ar y Wefan. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cadw’r hawl i wahardd unrhyw weithgaredd o’r fath.

Ni allwch geisio cael mynediad anawdurdodedig at unrhyw ran neu nodwedd o’r Wefan, neu unrhyw systemau/rhwydweithiau sy’n gysylltiedig â’r Wefan neu unrhyw weinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, neu unrhyw un o’r gwasanaethau a gynigir ar y Wefan neu drwyddi, drwy hacio, “cloddio” am gyfrinair neu unrhyw fodd anghyfreithiol arall.

Ni allwch sganio, profi nac ymchwilio i wendidau’r Wefan neu unrhyw rwydwaith sy’n gysylltiedig â’r Wefan, na thorri’r mesurau diogelwch neu ddilyswch ar y Wefan neu unrhyw rwydwaith sy’n gysylltiedig â’r Wefan.

Ni allwch chwilio, olrhain neu geisio olrhain unrhyw wybodaeth am unrhyw ddefnyddiwr neu ymwelydd arall â’r Wefan, neu unrhyw gwsmer arall o Gyngor Sir Caerfyrddin, gan gynnwys unrhyw gyfrif nad yw’n perthyn i chi. Ni allwch fanteisio ar y Wefan nac unrhyw wybodaeth sydd ar gael neu sy’n cael ei chynnig drwy’r Wefan, mewn unrhyw ffordd pan mai’r diben yw datgelu unrhyw wybodaeth, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i ddogfennau adnabod neu wybodaeth bersonol, heblaw am eich gwybodaeth eich hun, fel y darperir gan y Wefan.

Rydych yn cytuno na fyddwch yn cymryd unrhyw gam sy’n rhoi pwysau sy’n afresymol neu sy’n anghymesur o fawr ar  isadeiledd y Wefan neu unrhyw rwydweithiau/systemau sy’n gysylltiedig â’r Wefan neu Gyngor Sir Caerfyrddin.

Rydych yn cytuno na fyddwch yn defnyddio unrhyw ddyfais, meddalwedd na thechneg er mwyn effeithio ar weithrediad cywir y Wefan neu unrhyw weithgaredd a wneir ar y Wefan, neu gyda defnydd unrhyw unigolyn o’r Wefan, ac ni fyddwch yn ceisio gwneud hyn.

Ni chaniateir i chi ffugio’r pennyn nac addasu’r prif nodweddion fel arall er mwyn cuddio ffynhonnell unrhyw neges neu drosglwyddiad a anfonir gennych at Gyngor Sir Caerfyrddin ar y Wefan neu drwy unrhyw wasanaeth a gynigir ar y Wefan neu drwy ei defnyddio.

Ni allwch ddynwared rhywun arall, na dweud eich bod yn ei gynrychioli, na dynwared unrhyw unigolyn neu hunaniaeth arall.

Ni allwch ddefnyddio’r Wefan nac unrhyw Gynnwys at ddiben sy’n anghyfreithlon neu sydd wedi’i wahardd gan y Telerau Defnydd hyn. Ni allwch geisio gwneud unrhyw weithgaredd anghyfreithlon nac unrhyw weithgaredd arall sy’n torri hawliau Cyngor Sir Caerfyrddin neu eraill.