The desirable business address in South West Wales


Meithrin Busnesau

Mae cyfleuster Meithrin Busnesau y Goleudy yn cynnig cyfle i fusnesau newydd rentu desgiau am bris cystadleuol iawn yn ystafell agored Bwrsariaeth y Goleudy a rennir.

Mae nifer o fusnesau ifanc eisoes wedi manteisio ar y cyfle hwn ac wedi datblygu eu busnes a symud o Ystafell y Fwrsariaeth i swyddfa fwy yn y Goleudy neu i adeilad newydd wrth i’w busnes dyfu.

Yn ogystal â’r lle gwaith sydd ar gael, bydd pob busnes yng nghyfleuster Meithrin Busnesau y Goleudy yn gallu elwa ar gyngor a chymorth i helpu eu busnes i ddatblygu a thyfu. Hefyd, bydd y busnesau sy’n cael eu meithrin yn gallu helpu ei gilydd drwy rannu profiadau ac arferion da, yn ogystal â chyfrannu at amgylchedd gwaith deinamig, difyr a llawn parch.

Y manylion

  • Desg(iau) neilltuedig yn ystafell agored Bwrsariaeth y Goleudy a rennir, sef y lle dynodedig ar gyfer meithrin mentrau yn y Goleudy.
  • Mae’r gost fesul desg yn gystadleuol iawn, sef £40 y mis am uchafswm o 5 desg y busnes. Bydd y cynnig am gyfnod o ddeuddeg mis i ddechrau ac yna bydd cytundeb y drwydded yn cael ei adolygu. Y cyfnod hiraf y gall busnes aros yn Ystafell Bwrsariaeth y Goleudy / Ystafell Meithrin Busnesau yw 18 mis.
  • Elwa ar gyngor a chymorth busnes.
  • Gallwch ddefnyddio’r swyddfa 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn.
  • Defnyddio ystafelloedd cyfarfod a chynadledda yn y Goleudy am ddim drwy archebu ystafelloedd.
  • Defnyddio’r Goleudy yn gyfeiriad post ar gyfer gohebiaeth fusnes.
  • Mae’r manteision eraill yn cynnwys parcio ceir am ddim ar y safle; mynediad am ddim i’r rhyngrwyd; cegin a chyfleusterau lles; derbynfa â staff a gwasanaeth yn ystod oriau swyddfa.
  • Mae cyfleuster Meithrin Busnesau y Goleudy ar gael i grŵp neu unigolyn dros 18 oed sy’n bwriadu sefydlu eu busnes NEU i fusnes presennol sydd wedi bod yn masnachu am lai na 18 mis.
  • Mae’n rhaid i ymgeiswyr ddangos eu hangen am gymorth, yn ogystal â’u huchelgeisiau i ddatblygu’r busnes yn ystod y cyfnod y byddant yn y Goleudy.

I gael rhagor o wybodaeth am Feithrin Busnesau a’r Fwrsariaeth, cysylltwch â Barry Hale drwy ffonio 01554 748813 neu drwy anfon e-bost at bhale@sirgar.gov.uk

3 1 0 0 0